Danh sách tham gia VMM 2018

Posted by on Th11 20, 2017 | No Comments

Lưu ý rằng nếu bạn đăng ký cả 2 cự ly chạy 21-100km và 10km/15km, cho đến gần ngày chạy, tên của bạn sẽ chỉ xuất hiện ở cự ly dài hơn.